Polityka prywatności

Poznaj szczegóły Polityki prywatności.

W serwisie www.visitzielonagora.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

I.      WSTĘP

Polityka prywatności ma na celu należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, o prawach podmiotów danych oraz o szeregu innych danych wymaganych przepisami art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokument zawiera również informację na temat wykorzystania plików cookies i podobnych technologii.

II.    DEFINICJE

Ilekroć w Polityce prywatności i cookies zastosowano poniższe terminy, należy je rozumieć w znaczeniu wskazanym poniżej, chyba że kontekst ich użycia wyraźnie wskazuje inaczej:

dane osobowe (dane): wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;

przetwarzanie: oznacza wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie;

RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.05 2018 r.);

Strona internetowa (Strona): strona internetowa działająca pod adresem www.visitzielonagora.pl;

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z jej funkcjonalności.

III.   ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator danych, to podmiot decydujący o celach i sposobach ich przetwarzania. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra.

 Z Administratorem można kontaktować się:

IV.  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w przypadku jakichkolwiek niejasności, uwag bądź żądań dot. przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się:

V.    KATEGORIE OSÓB PRZETWARZANYCH NA STRONIE

W ramach funkcjonowania Strony przetwarzane są dane Użytkowników Strony.

VI.  ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH NA STRONIE

Zakres danych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych w ramach Strony korzystasz. Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie podczas przeglądania zawartości Strony. Część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy takie jak Google Analytics 4. Aby ułatwić Ci zrozumienie tego, w posiadaniu jakich Twoich danych osobowych jesteśmy, poniżej zawarliśmy informacje o kategoriach danych osobowych, które przetwarzamy, z podziałem na cele ich przetwarzania.

W ramach narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics 4 mamy dostęp do informacji, które w naszej ocenie nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz zestawianie z typowymi danymi osobowymi. Z ostrożności, na wypadek, gdyby informacje te zostały potraktowane przez organ nadzorczy, jako dane osobowe, zostały one ujęte w opisie dot. przetwarzania danych osobowych.

Informacje gromadzone przez nas w ramach korzystania z Google Analytics 4 to w szczególności:

 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • źródło, z którego przechodzisz do Strony,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na Stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki.

Informacje te mogą być również wykorzystywane przez dostawcę Google Analytics 4 do świadczenia i ulepszania usługi, a także zarządzania nimi. Dostawcy tego narzędzia, przetwarzają te informacje na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

 1. Użytkownicy Strony
 
Administrowanie serwisem, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i obsługa problemów technicznych Analiza i statystyka (Google Analytics 4) Twoje dane, gromadzone w związku z korzystaniem z Google Analytics 4, które w naszej ocenie nie są danymi osobowymi, mogą być przetwarzane również w celach analitycznych oraz statystycznych. W tych celach będziemy wykorzystywać przede wszystkim informacje na temat Twojej aktywności na Stronie. W ramach usługi Google Analytics 4 domyślnie włączona jest anonimizacja adresu IP, w związku z czym Twój adres IP jest ukrywany przed przekazaniem dalej dostawcy tej usługi (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).
 

VII. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz ze Strony, różne są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych przez Administratora oraz okresy ich przechowywania.

Poniżej podajemy informację na temat możliwych celów przetwarzania Twoich danych oraz podstaw prawnych takiego przetwarzania oraz okresy przechowywania danych. Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać danych we wskazanym celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy, mogą być one przechowywane przez okres dopuszczony przepisami prawa, aby umożliwić dochodzenie bądź obronę przed roszczeniami.

 1. Administrowanie Stroną, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i obsługa problemów technicznych

Administrator może przetwarzać Twoje dane gdy jest to konieczne do administrowania stroną, w tym zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych drogą elektroniczną poprzez pozyskanie i ich rejestrację na serwerze.

Administrowanie i bezpieczeństwo
Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dbaniu o bezpieczeństwo użytkowników Strony i obsłudze problemów technicznych
Okres przechowywania danych:pliki logów serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią.
 • Cele analityczne i statystyczne (Google Analytics 4)

Administrator może przetwarzać Twoje dane do celów analitycznych i statystycznych aby prowadzić analizy aktywności, doskonalić funkcjonalności i poprawiać jakość świadczonych usług.

Analizy i statystyka aktywności użytkowników
Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie na potrzeby ulepszania Strony art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda  na gromadzenie i udostępnianie danych zebranych z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii
Okres przechowywania danych:przez okres przechowywania danych zebranych za pomocą Google Analytics 4 – 26 miesięcy

VIII.   UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi Strony przysługuje prawo:

1. Prawo dostępu do treści danych – prawo to umożliwia Użytkownikowi prawo dostępu do jego danych, które przetwarzamy jako Administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@mosir.zgora.pl.

2. Prawo zmiany danych osobowych prawo toumożliwia Użytkownikowi zmianę oraz aktualizację jego danych osobowych, które przetwarza Administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@mosir.zgora.pl.

3. Prawo do uzyskania kopii danych – prawo to umożliwia Użytkownikowi uzyskanie kopii jego danych osobowych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@mosir.zgora.pl.

4. Prawo wycofania zgody – prawo to ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody. Użytkownika. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@mosir.zgora.pl.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania prawo to umożliwia Użytkownikowi ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych w przypadku:

 1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych – Administrator ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych;
 2. jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane z naruszeniem prawa, a Ty sprzeciwisz się ich usunięciu, możesz w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania;
 3. jeżeli Administrator chciałby usunąć Twoje dane, bo nie są już potrzebne, możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania, w przypadku gdy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby ustalić uprawnienie do ograniczenia przetwarzania, Administrator poprosi Cię o wykazanie, że rzeczywiście są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@mosir.zgora.pl.

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – prawo to ma zawsze zastosowanie gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych. Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych, to nie musisz uzasadnić swojego sprzeciwu.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec innych celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionych interesach Administratora – art. 6 lit. f RODO, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@mosir.zgora.pl.

7. Prawo do przeniesienia danych z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby.

Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@mosir.zgora.pl.

8. Prawo żądania usunięcia danych

Prawo to bywa nazywane również prawem do bycia zapomnianym. Prawo to przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są w inny sposób przetwarzane;
 2. wycofałeś zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres:  rodo@mosir.zgora.pl.

9. Prawo wniesienia skargi – osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator danych, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego na nieprawidłowe przetwarzanie ich danych osobowych. Organem nadzorczy jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mamy jednak nadzieję, iż przed złożeniem skargi dadzą nam Państwo szansę na wyjaśnienie sprawy.

IX.  ODBIORCY DANYCH

Jeśli jesteś Użytkownikiem Strony, Twoje dane mogą zostać ujawnione:

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. dostawcy hostingu oraz dostawcy usług dot. serwisu i utrzymania strony,

Dodatkowo dostawca Google Analytics 4 ma dostęp do danych zebranych z wykorzystaniem ich narzędzi.

X.    PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Usługa Google Analytics

Nie przekazujemy danych osobowych poza EOG. Przekazujemy jednak informacje, które są dla nas anonimowe dostawcy usługi dostawcy usługi Google Analytics 4 (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Informacje, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z tych narzędzi zostały opisane w rozdziale IV Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W związku z korzystaniem z tych narzędzi, może dochodzić do gromadzenia informacji poza EOG, przy czym informujemy, iż dostawcy usług firma Google Ireland Limited potwierdza przestrzeganie zasad ochrony prywatności, określonych w RODO dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa informacji gromadzonych przez Google znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że masz wpływ na gromadzenie danych przez dostawcę usług Google Analytics 4 poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki (wybór blokowania cookies). Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies znajdują się w rozdziale XIII.

XI.  NASZE PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności dostawców tych serwisów.

Aby wyjaśnić w jaki sposób przetwarzamy dane w ramach naszych profili w mediach społecznościowych stworzyliśmy klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na naszych profilach społecznościowych.

XII. PLIKI COOKIES i PODOBNNE TECHNOLOGIE

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, telefon), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej poprzez wybór preferencji dot. cookies.

Podczas wizyty na naszej stronie wyświetla się komunikat z informacją na temat wykorzystywanych cookies oraz informacją o możliwości zarządzania ustawieniami dot. cookies.

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi statystycznych i analitycznych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych (Google Ireland Limited – dostawcę usługi Google Analytics 4).

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 • odnotowania czy wyraziłeś zgodę na wykorzystanie cookies innych niż niezbędne;
 • dostosowania zawartości stron www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony www z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
 • monitorowanie ruchu na stronie www.

W ramach strony www stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • ,,niezbędne’’ celem zapisania czy wyraziłeś zgodę na stosowanie cookies,
 • ,,funkcjonalne’’ pliki cookies, ułatwiające korzystanie z strony, tak aby była bardziej przyjazna w użytkowaniu;
 • ,,analityczne i statystyczne’’ pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony.

Cookies Google Analytics 4

Strona korzysta z mechanizmu Google Analytics 4 w celach statystycznych i analitycznych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą być zlokalizowane na całym świecie.

W usłudze Google Analytics 4 nie są rejestrowane ani przechowywane adresy IP Użytkowników Strony. Gromadzone informacje w ramach korzystania z Google Analytics 4 są anonimowe. Informacje, do jakich otrzymujemy dostęp w ramach usług Google Analytics 4 to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • podstrony, jakie przeglądasz,
 • czas spędzony na stronie oraz poszczególnych podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do mojej strony,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Marka, model i nazwa urządzenia.

Firma Google uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics 4. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa informacji gromadzonych przez Google znajdziesz tutaj.

Możesz blokować automatyczną obsługę plików cookies i podobnych technologii w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics , instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google, który znajdziesz tutaj.

Więcej informacji na temat Google Analytics znajdziesz tutaj.

XIII.   ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES i PODOBNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies (i podobnych technologii) w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą samodzielnie dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików cookies (i podobnych technologii). Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies i podobnych technologii w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies i podobnych technologii dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies (i podobnych technologii) oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 3. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
 4. Jeżeli zablokujesz obsługę plików cookies, możesz spotkać się z sytuacją, w której pewne elementy (funkcjonalności) i udogodnienia naszej Strony przestaną działać.

Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies (i podobne technologie) używając przeglądarki internetowej?

Google Chrome:

 • Kliknij ikonę ustawień na pasku narzędzi
 • Wybierz „Ustawienia
 • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…
 • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
 • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer.

Mozilla Firefox:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje
 • Wybierz panel „Prywatność
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika
 • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje
 • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane
 • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka
 • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.

Safari:

 • Kliknij w ikonę ustawień, a następnie wybierz „Preferencje
 • Wybierz panel „Prywatność
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.

Wszystkie pozostałe przeglądarki:

Prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies na telefonie komórkowym?

Informacje o zarzadzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika danego telefonu.

XIV.   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dot. naszej Polityki prywatności i cookies skontaktuj się z nami pisząc na adres mailowy rodo@mosir.zgora.pl.

XV.    ZMIANY INFORMACJI DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacje zawarte w niniejszej Polityce są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Ostatnia aktualizacja została przyjęta i obowiązuje od 06.03.2024 r.